Nhóm trưởng mới của T-ara sẽ là Qri

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013
Tags: , , , ,